Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт сумын ИТХ

Нийгмийн халамжийн багц хуулийг сурталчилж ажиллаа.

2015-11-21 22:21
       Нийгмийн халамжийн багц хуулиудыг иргэдэд суртачлан таниулах ажлын хүрээнд Иргэний танхимд хуулийн талаарх сургалтыг 5 удаа давтан тоогоор 128 иргэнд,Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээний журмыг 69 өрхийн  76 иргэнд сургалтыг зохион байгууллаа. Мөн 6 багийн иргэдийн нийтийн хуралд оролцож,хуулийн талаар болон цаг үеийн мэдээллийг хөдөөгийн 600 гаруй иргэнд хийсэн.Малчид төлчдийн зөвөлгөөнд оролцсон 480 малчдад Нийгмийн халамжийн хуулийн талаарх үзүүлж байгаа үйлчилгээний талаар  15 минутын хугацаатай мэдээллийг хийсэн.Иргэдэд хуулийн талаарх мэдээллийг хүргэхийн тулд гарын авлагыг 500 гаруйг хувилан тараалаа.